my idea about life
Sunday, June 25, 2006
 
بعضی وقتها بازی ناجوانمردانه که پر از درگیریه بهت می چسبه
بعضی وقتها هم وقتی می فهمی اون صحنه ای که خطیبی بازوبند کاپیتان انگولا رو براش می بنده یکی از زیبا ترین صحنه ها شناخته شده اشکت رو در می یاره
 
Saturday, June 17, 2006
 
یعنی ما از آنگولا که از مکزیک مساوی گرفت و از پرتغال یک گل خورد هم کمتریم
 
Sunday, June 11, 2006
 
من کاری به نتیجه بازی دیروز و ادعا های بیش از حد ایرانیان قبل از بازی ندارم . فقط یه گله بزرگ از فردوسی پور دارم . جایی که همه سعی تو بازی جوانمردانه و به دور از خشونت دارن . این پسره بر می گرده یه جای بازی بعد از اینکه یکی از بازیکن های مکزیک کارت زرد می گیره میگه این بازیکن فوتبالسیت خشنیه و بچه ها باید زمینه اخراجشو فراهم کنن. یک جای دیگه هم اشاره می کنه به مدافع مکزیک و میگه فلانی یکی از بهترین مدافعان جهانه ، ولی امیدوارم امروز بدترین بازی عمرشو بکنه
دوست دارم اینها رو وقتی امد ایران به خودش هم بگم
 
evryting that i know

ARCHIVES
11/01/2003 - 12/01/2003 / 06/01/2005 - 07/01/2005 / 07/01/2005 - 08/01/2005 / 08/01/2005 - 09/01/2005 / 09/01/2005 - 10/01/2005 / 10/01/2005 - 11/01/2005 / 11/01/2005 - 12/01/2005 / 12/01/2005 - 01/01/2006 / 01/01/2006 - 02/01/2006 / 02/01/2006 - 03/01/2006 / 03/01/2006 - 04/01/2006 / 06/01/2006 - 07/01/2006 / 07/01/2006 - 08/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 / 09/01/2006 - 10/01/2006 / 10/01/2006 - 11/01/2006 / 12/01/2006 - 01/01/2007 / 01/01/2007 - 02/01/2007 / 03/01/2007 - 04/01/2007 / 08/01/2007 - 09/01/2007 / 11/01/2007 - 12/01/2007 /


Powered by Blogger