my idea about life
Sunday, July 09, 2006
 
نتیجه بازی دیشب زیاد برام اهمیت نداشت ، ولی دوست نداشتم این بچه سوسول ها تعداد قهرمانی شون از المان بزنه بالا ، از طرفی
اگر زیزو جام رو می برد بالا خیلی بهتر بود . افسوس از اون حرکت آماتور
از طرفی هم خوشم اومد که داور یه پنالتی نا حق به نفع فرانسه گرفت تا کسانی میگفتند داور ها به نفع المان سوت می زدند دهنشون رو ببندن و ببینن که تو تمام بازی ها اشتباهاتی می شه
 
evryting that i know

ARCHIVES
11/01/2003 - 12/01/2003 / 06/01/2005 - 07/01/2005 / 07/01/2005 - 08/01/2005 / 08/01/2005 - 09/01/2005 / 09/01/2005 - 10/01/2005 / 10/01/2005 - 11/01/2005 / 11/01/2005 - 12/01/2005 / 12/01/2005 - 01/01/2006 / 01/01/2006 - 02/01/2006 / 02/01/2006 - 03/01/2006 / 03/01/2006 - 04/01/2006 / 06/01/2006 - 07/01/2006 / 07/01/2006 - 08/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 / 09/01/2006 - 10/01/2006 / 10/01/2006 - 11/01/2006 / 12/01/2006 - 01/01/2007 / 01/01/2007 - 02/01/2007 / 03/01/2007 - 04/01/2007 / 08/01/2007 - 09/01/2007 / 11/01/2007 - 12/01/2007 /


Powered by Blogger