my idea about life
Tuesday, August 15, 2006
 
همیشه یه گزینه پنجمی هست شاید هم احتمال ششم
ولی به نظرت دیگه فرقی هم می کنه
 
Tuesday, August 01, 2006
 
پریشب حالم بد شد استفراغ و بیرون روی شدید ، فشارم هم حسابی افتاده بود . 7 ساعت رفتم زیر سرم
می خواستم بگم از اون جایی که من حال و روزم مشخص نیست و اگر یک وقت دیدید این وب بلاگ بدون اطلاع قبلی تعطیل شد بفهمید تو یکی از این بیماری های شبانه تموم کردم
همین فشار پایین و ضعف لعنتی هم بود که نذاشت چمد روز اول انتالیا بهم خوش بگذره
 
evryting that i know

ARCHIVES
11/01/2003 - 12/01/2003 / 06/01/2005 - 07/01/2005 / 07/01/2005 - 08/01/2005 / 08/01/2005 - 09/01/2005 / 09/01/2005 - 10/01/2005 / 10/01/2005 - 11/01/2005 / 11/01/2005 - 12/01/2005 / 12/01/2005 - 01/01/2006 / 01/01/2006 - 02/01/2006 / 02/01/2006 - 03/01/2006 / 03/01/2006 - 04/01/2006 / 06/01/2006 - 07/01/2006 / 07/01/2006 - 08/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 / 09/01/2006 - 10/01/2006 / 10/01/2006 - 11/01/2006 / 12/01/2006 - 01/01/2007 / 01/01/2007 - 02/01/2007 / 03/01/2007 - 04/01/2007 / 08/01/2007 - 09/01/2007 / 11/01/2007 - 12/01/2007 /


Powered by Blogger